මෙවර වැඩසටහන තුළ සාකච්ඡා කරන්නේ විනෝදය යනු කුමක්ද යන්නය. සාකච්ඡාව අවසාන භාගය වන විට ‘විනෝදය’ දේශපාලන සාධකයක් ලෙස යන කාරණය සවිස්තරව පැහැදිලි කිරීමක් ද කරනු ලැබේ

මේ සතියේ කතිකාවත: විනෝදය යනු කුමක්ද?
දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මහතා

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

Comments are closed.