ෆර්නැන්ඩෝ ඇයි ඔබ බියෙන් තැති ගත්තෙ ?

නිදහසේ විරැද්ධවාදියා සිටින්නේ ඔබ තුල මිස ඉන් පිටත නොවේ.

ඔබ අද රාත්‍රියේ දී දේශපාලනික වනු ඇත.

=================================================================================

And then she asks me, “Do I look alright?”
And I say, “Yes, you look wonderful tonight”

 

ඔබේ අදහස කියන්න...