අපගේ වෙබ් අඩවියේ අපට විරුද්ධ ලිපියක් පළ වී ඇත. එය ගලවා දැමීම සදහා දන්නා සියළුම සෙල්ලම් දැම්මත් එය ගැලවිය නොහැක. අපගේ සතුරන් අපට වඩා දක්ෂ බව අප පිළිගන්නෙමු. හැකි පළමු අවස්ථාවේම මෙම ලිපිය ගැලවීමට අප පොරොන්දු වන්නෙමු.

ඔබේ අදහස කියන්න...