සියයක් පාසැල් ගැටෙන විට ඒවා සන්ධිගත කිරීම අපේ වැඩකි.

සමාජය වෙනස් කිරීමට පන්ති සතුරන් අවශ්‍යය.

============================================================

නිර්මාල් විසින් 2015 මැයි 28 දින සවස කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය අංශයේදී “ලංකාවේ පැරණි ඉතිහාසය පිළිබඳ අධිපති කතිකාව විවේචනාත්මකව යලි විමසා බැලීමක්” යන මැයෙන් පවත්වන ලද දේශනය.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...