1956 දී ලංකාවේදී සිදුවූ දේශපාලනමය විපර්යාසයන් හා ඉන් ජනිත වූ සමාජ දේශපාලනමය ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක සටහනක්
නිව්ටන් ගුණසිංහ

[document file=”http://104.244.127.152/~mana/wp-content/uploads/2013/05/3mana1.pdf” width=”600″ height=”400″]

ඔබේ අදහස කියන්න...