ඊ ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීම සදහා කොළඹ ගලදාරි හෝටලයේ දී පැවති අවසාන මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දී දීප්ති කුමාර ගුණරත්න විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් දැක්වීට පහතින් ඔබට සවන් දෙන්නට පුලුවන.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...