අනාගත විප්ලවවාදීන් නිර්මාණය කළ හැක්කේ ආශාව විශ්ලෙෂණය කිරීමෙනි..

 

ඔබේ අදහස කියන්න...