සියලු දෙනාට කරන ආරාධනයයි

ඇසිඩ් වැස්ස පොත පිළිබද සම්මන්ත්‍රණය කොළඹ නව නගර ශාලාවේ සැප්තැම්බර් 10 වෙනිදා සවස 04.00 පැවැත්වේ.

Lenin russia2

ඔබේ අදහස කියන්න...

1 COMMENT

Comments are closed.