ජාතික රෑපවාහිනියට සෝමරත්න දිසානායකව පත් කළේ කවුද යන්න ‘ඊනියා වෙබ් මාධ්‍යකරැවන් විසින් සගවන ලදී. එම පත්වීම කරන ලද්දේ රෑපවාහිනී සංස්ථාව අසල නුග රැකේ වැඩසිටි රැක් දේවතාවා රහසින් බලා සිටියදීය. එම දේවතාවට අනුව මෙම පත්වීම කරන ලද්දේ හෙළ උරැමයේ කුඩාපොළ හාමුදුරැවන් විසිනි.

ඔබේ අදහස කියන්න...

2 COMMENTS

Comments are closed.