ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික සංවර්ධනයෙහි ලා ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් වන ‘‘බෙල්ට් ඇන්ඞ් රෝඞ්’’ වැඩපිළිවෙළ සහයෝගීව ක්‍රියාවට නැංවීම

චීන තානාපති  චෙං ක්ෂෙයුආන් විසිනි.

පහත PDF එක කියවන්න.

 

ඔබේ අදහස කියන්න...