අපේ අකමැත්ත ඔහුගේ කැමැත්ත විය.

ඔබේ අදහස කියන්න...