මකාලීන යථාර්ථය සැබෑවක් වීම වෙනුවට වේෂ-නිරූපණය වෙමින් පවතියි. ජීවිතයට තවදුරටත් දේශපාලනයෙන් නිර්ණායක අවශ්‍ය නොවන තරමට එය ජීවිතයෙන් දුරස් වී ඇත. 
අපි ඒ ගැන වටහා ගැනීමට උත්සහ කරමු. 
Baudrillard 2
Audio Track-

ඔබේ අදහස කියන්න...