අරුණි ශපීරෝ‍ගේ ලිපිය ජිජැක් හරහා නැවත කියවමු.

යුදෙව්වන් පිළිබද ශපිරෝගේ කියවිම ඌනිතය.
දෘෂ්ටිවාදී විශ්ලේෂණයක් සදහා පහත වීඩීයෝව නරඹන්න.

ඔබේ අදහස කියන්න...