මෙවර ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන උලෙළ සදහා විනිශ්චය මණ්ඩල තුනක් කටයුතු කරන බව වාර්ථාවේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර විස්තර ඔබට පහත සබැදියාවෙන් ලබා ගන්නට පුලුවන.

ලක්බිම පුවත්පත

අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නට ඇත්තේ එක කතාවකි. ලැජ්ජයි. ලැජ්ජයි. ලැජ්ජයි..

 

ඔබේ අදහස කියන්න...