ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » Hot » වම කුඩා වීම

වම කුඩා වීම 

http://www.dreamstime.com/stock-photography-red-houses-big-to-small-image16493912

මේ වන විට ලංකාවේ පැරණිම වාමාංශික දේශපාලන පක්ෂ දෙක වන සමසමාජය සම කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විකල්ප සමසමාජ සහ විකල්ප කොමියුනිස්ට් වශයෙන් කුඩා වී ඇත. මේ වන විට ලංකාවේ වම බෙදී යන්නේ සංඛ්‍යා රේඛාවේ ඝෘණ අක්ෂය දිගේය.

එබැවින් වම කුඩා වීම පිළිබදව අපට මේ අකාරයේ සූත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ හැක. 01, ඊලගට 0.5 ඊලගට 0.25 … මෙම මූලධර්මයට අනුව වමේ පක්ෂ අතර යම් සන්ධානයක් ගොඩ නැගේ නම් ඉලක්කය 01 වීමට අවම වශයෙන් පක්ෂ 07 ක්වත් අවශ්‍යය. මේ වන විට ලංකාවේ සියළුම වමේ පක්ෂ නැවත නැවතත් අභ්‍යන්තරයෙන් බෙදී යමින් පවතියි. එවිට අනාගතයේ දී ලංකාවේ වමේ පක්ෂ හැදැන්විය හැකි පොදු නාමයක් ලෙස ඝෘණ යන පදය යොදනු ඇත. ඒ අනුව ලගදී නැවත බෙදී නව සමසමාජ පක්ෂයේ අලුත් ශාඛාව හැදින්වීමට ඝෘණ නව සමසමාජ පක්ෂය යනුවෙන් යෙදිය හැක. එපදිරිම වාමාංශික නායකයන්ද ඝෘණ නායකයන් ලෙස හැදැන්විය හැක. උදාහරණ-ඝෘණ ලංකාපේලි,ඝෘණ ලීනස් ජයතිලක.

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...