මේ වන විට අප විසින් ඉදිරිපත් කරමින් සිටින ආත්මියත්වය හා මනොවිශ්ලේෂණ කතිකාව
කුමටද සහ මෙය දේශපාලනයට අදාල නොවේ යන ප්‍රශ්නය අප වෙත එල්ල කරමින් සිටී .
ඒ සඳහා පැහැදිලි පිළිතුරක් ලෙස ඔබට පහත හඬ පටයට සවන් දිය හැක.

ඔබේ අදහස කියන්න...