ඔබ සහ අප අතර සම්බන්ධය බොහෝ විට පරස්පරය. එය පෙන්නුම් කිරීමට රූපකයක් ලෙස පහත සදහන් ගීතය නරඹන්න!

ඔබේ අදහස කියන්න...

3 COMMENTS

  1. 3මාන සඟරාවේ සැමට සහ පෙරටුගාමී පක්ෂයට නව වසරට සුභ පැතුම්!

Comments are closed.