යමක් පළ කළ පසු එයින් යමක් ඉගෙන නොගන්නේ නම් එය යළි යළිත් එළ කිරීම අපගේ සම්ප්‍රදායයි.

පහත සටහන කියවන්න

[document file=”http://104.244.127.152/~mana/wp-content/uploads/2013/07/two-Hegelian-jokes.pdf” width=”600″ height=”400″]

 

ඔබේ අදහස කියන්න...