ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ නිළ වෙබ් අඩවියේ අලුත් කිරීම් හේතුවෙන්
ඔබ සැමට සිදුවූ අපහසුතාවය වෙනුවෙන් කණගාටුව පල කරමු……

21 වන සියවසේ නව වාම චින්තනය අප අලුතින් ලියමු…..
ඔබ සැමට ආරාධනා !

 

ඔබේ අදහස කියන්න...