ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » News » කන්නන්ගර යුගයේ අවසානය..

කන්නන්ගර යුගයේ අවසානය.. 

Saitem

සයිටම් පුද්ගලික වෙද්‍ය විද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා ලබා දෙන ලද අධිකරණ තීන්දුවත් සමග ලංකාවේ නිදහස් අධ්‍යාපනය,අධ්‍යාපන පුද්ගලීකරණය සම්බන්ධයෙන් ඇතිවි ඇති නව තත්වය ගැන ශ්‍රී ලංකා පෙරටුගාමී පක්ෂයේ අදහසට  ඔබට පහත හඬ පටය ඔස්සේ සවන්දිය හැකිය.


සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...