ප්‍රශ්ණ වලට උත්තර

ඔබේ අදහස කියන්න...

5 COMMENTS

  1. well done deepthi. you got it right.
    දීප්ති පුත, ළඟ නොබලන්න . දුර බලන්න.

  2. Deepthi putha thama oya srilanka peratugami pakshaye nayakayada ? Puluwannam anna a prashnayata uththara denna putha.

Comments are closed.