ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Sunday, September 24, 2017
You are here: Home » News » යහපත් මිනිසකුු වීමේ සිහිනය

යහපත් මිනිසකුු වීමේ සිහිනය 

Dracula-1

 

හපත් මිනිසකුු වීමට නම් ඔබට අඳුරැ පැත්තක් තිබිය යුතුය.යහපත් වීමට සමාජය අපෙන් ඉල්ලන්නේ නරක වැඩ කරන්න යන සිල් පදය නොවේ ද ? අලුත්ගමගේලා රඟන්නේ මෙම භුමිකාව නොවේ ද?

dracula 2

 

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...