හපත් මිනිසකුු වීමට නම් ඔබට අඳුරැ පැත්තක් තිබිය යුතුය.යහපත් වීමට සමාජය අපෙන් ඉල්ලන්නේ නරක වැඩ කරන්න යන සිල් පදය නොවේ ද ? අලුත්ගමගේලා රඟන්නේ මෙම භුමිකාව නොවේ ද?

dracula 2

 

ඔබේ අදහස කියන්න...