අනෝමා රාජකරුණා විසින් සංස්කරණය කරණු ලබන 14 සිනමා සගරාවේ නවතම කළාපය දැන් වෙළෙදපොළට නිකුත් කර ඇත. සිනමා කළාව සම්බන්ධයෙන් උනන්දු වන සැමට මෙය දැන් මිලදී ගන්නට පුලුවන.

photo(1)

ඔබේ අදහස කියන්න...