ශිෂ්ටත්වයේ සිහිනය...|Tuesday, September 26, 2017
You are here: Home » Hot » 1956 සිට 2004 ට පසු අප ජීවත් වන සමාජය

1956 සිට 2004 ට පසු අප ජීවත් වන සමාජය 

alone_by_madame_boudoir

වසර ගණනාවක් තුළ සමාජයේ වෙනස්වීම් සහ මනුෂ්‍ය සම්බන්ධකම් ව්‍යුහගත වන ආකාරය පිළිබදව කරන ලද විශ්ලේෂණයක් පහත දැක්වේ‍

 

 

 

 

 

 

සම්බන්ධිත පුවත්:

ඔබේ අදහස කියන්න...