ඔබ ………. පටන් ගත යුත්තේ මෙතනින්

 

ඔබේ අදහස කියන්න...