මේ මොහොතේ දී දේශපාලනය තුළ ක්‍රියාත්මක වන චරිත වල ගුණාංග වටහා ගැනීම සදහා සමාජ-විද්‍යාව ගැලපෙන් නැත. ඒ සදහා ගැලපෙන්නේ කාටුන් චරිතය. විටෙක බිත්තියේ හැපෙන කාටුනයක් චප්ප වී බිම වැටෙන අතර වේලාවකින් නැගිට වීර භූමිකාවක් රග දක්වයි. තවත් විටෙක විදුලි පංකාවක තට්ටේ පැටලෙන කාටුන චරිතයක් වේගයෙන් භ්‍රමණය වී ජනේලයෙන් එළියට විසි වී ගුරුත්ව බලයෙන් මිදී සද මත පා තබයි.

https://www.youtube.com/watch?v=LmDsc_h63vA

ඔබේ අදහස කියන්න...